Obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky

1.IT Gymnázium Services, s.r.o., se sídlem K Cihelně 129, 190 15 Praha Satalice, IČ: 17184002 (dále jen "provozovatel"), vydává tyto Obchodní podmínky, jimiž se vymezují vzájemné závazky a pravidla při poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi.

II. Smluvní vztah

2.1 Tyto Obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb z nabídky, uvedené na webových stránkách provozovatele https://www.1itg-prijimacky.cz/ (dále jen "web").

2.2. Specifická pravidla služby provozovatele, a to pro školící a lektorské služby (čl.V) jsou popsána dále v těchto podmínkách.

2.3 Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami odesláním objednávky provozovateli prostřednictvím uživatelského rozhraní webu.

2.4 Je-li smlouva uzavřena přijetím objednávky zákazníka učiněné prostřednictvím webu (tedy prostřednictvím objednávkového formuláře, nikoli e-mailem apod.), je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu až do doby, kdy objednávku bezvýhradně potvrdí a nebo poskytne službu.

2.5 Zaslání ceníku, obchodních nabídek, oběžníků a jiných materiálů provozovatele zákazníkovi není považováno za závaznou nabídku služby.

III. Dodací podmínky plnění

3.1 Provozovatel si vyhrazuje jednostranné prodloužení termínu dodání služby, v případě výskytu okolností, bránících poskytnutí služby, v původně deklarovaném termínu a provozovatelem nezaviněných. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, nařízení protiepidemických opatření apod.) opravňují provozovatele v případě služeb uvedených v čl. V., změnit poskytovanou službu v souladu s těmito podmínkami. Zjistí-li provozovatel, že sjednaný termín dodání nemůže dodržet, zákazníka o tom bez zbytečného odkladu informuje.

3.2 V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou jakékoli částky za jakékoli plnění provozovatele, je provozovatel oprávněn pozastavit veškeré a nebo některé poskytované služby zákazníkovi.

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Ceny za nabízené služby jsou uváděny na webu, popř. v ceníku provozovatele. Není-li mezi provozovatelem a zákazníkem sjednáno jinak, je zákazník povinen uhradit cenu služby dle výzvy provozovatele k úhradě a provozovatel je oprávněn až do uhrazení ceny odložit poskytnutí služby a nebo od smlouvy odstoupit.

4.2 V případě, že zákazník objednává službu, které se koná v době kratší než 5 dnů od data objednávky, vždy volí platební metodu platba kartou online nebo na vyzvání zašle potvrzení o úhradě.

4.3 Není-li sjednáno jinak, má provozovatel v případě prodlení zákazníka s úhradou ceny služby právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

V. Školící a lektorské služby

Provozovatel nabízí a poskytuje školící a lektorské služby; uplatňuje k nim následující pravidla, pokud Spotřebitelská práva nestanoví jinak:

5.1 Služby mohou být poskytovány osobně provozovatelem nebo jím pověřeným lektorem; za kvalitu a výběr lektora odpovídá provozovatel.

5.2 Služby jsou poskytovány obvykle kolektivně v místě a termínech vyhlašovaných provozovatelem na webu předem.

5.3 Služby vyžadující fyzickou přítomnost (nikoli online) jsou poskytovány pouze studentům, kteří neprojevují příznaky nakažlivého či jinak nebezpečného onemocnění; o vyloučení z poskytování služby je oprávněn rozhodnout příslušný lektor. Provozovatel a zákazník na základě oznámení onemocnění postupují přiměřeně podle čl. 5.4 níže, je-li to možné, a není-li to možné, přiměřeně podle čl. 5.5 níže. V případě, že zákazník má v úmyslu odmítnout návrh provozovatele ohledně změny podmínek či služby, postupuje se přiměřeně podle 5.6 níže.

5.4 Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů objednávky služeb zrušit, a to i po uhrazení, s tím, že nabídne zákazníkovi nahrazení v jiném termínu, popř. za upravených podmínek, které je zákazník vždy oprávněn odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny. Zákazník není oprávněn změnu odmítnout, pokud se jedná výhradně o změnu termínu z důvodu nemoci či jiné omluvitelné překážky na straně provozovatele a pokud nový termín je v podobném časovém termínu, jako byl termín původní. Rozhodne-li se provozovatel jednostranně změnit podmínky plnění z důvodů uvedených v tomto článku, informuje o této skutečnosti a o obsahu změny podmínek vhodným způsobem zákazníka (e-mailem, zveřejněním na webových stránkách apod.).

5.5 Provozovatel je oprávněn změnit podobu sjednaných školících a lektorských služeb na službu spočívající v poskytování online kurzů a materiálů v případě výskytu okolností, bránících poskytnutí služby v původně deklarovaném termínu, způsobu či rozsahu a provozovatelem nezaviněných (z důvodu vyšší moci). Příklady vyšší moci jsou uvedeny v čl. 3.1 výše. Rozhodne-li se provozovatel jednostranně změnit poskytované plnění z důvodů uvedených v tomto článku, informuje o této skutečnosti a o obsahu změny plnění vhodným způsobem zákazníka. Změněné plnění musí co do rozsahu a obsahu přiměřeně odpovídat původnímu plnění.

5.6 Zákazník je oprávněn změny podle čl. 5.4 a 5.5 odmítnout pouze bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o nich informován, a v odmítnutí uvést konkrétní důvody, pro které pro něj není navržená změna přijatelná; neučiní-li tak, právo odmítnout změnu zaniká. Odmítne-li zákazník změnu řádně a včas, je kterákoli strana oprávněna od smlouvy v rozsahu sjednaného a dosud neposkytnutého plnění odstoupit, s tím, že provozovateli v takovém případě náleží náhrada již vynaložených nákladů na poskytnuté plnění, i kdyby pro zákazníka nemělo užitek.

5.7 Provozovatel je oprávněn stanovit minimální počet zákazníků (studentů) pro poskytování služeb, přičemž pokud není takto stanovená minimální kapacita naplněna, je provozovatel oprávněn příslušný kurz oznámením zákazníkům zrušit a nabídnout náhradní službu nebo vrátit uhrazenou cenu. Pokud bude zákazníkům nabídnuta náhradní služba, použije se ustanovení čl. 5.4 obdobně.

5.8 V případě, že zákazník z jakýchkoli důvodů na vlastní straně služby nevyčerpá, uhrazená cena se nevrací, nedohodnou-li se strany jinak. Umožní-li provozovatel zákazníkovi zrušit již přijatou objednávku před zahájením poskytování služeb, je oprávněn účtovat přitom storno poplatek (odstupné). Pokud dojde ke zrušení služby ze strany zákazníka 3 dny a méně před započetím čerpání služby je výše storna 100% ze zaplacené služby. Pokud dojde ke zrušení služby ze strany zákazníka 3 až 14 dnů před započetím čerpání služby je výše storna je 80% ze zaplacené služby. Pokud dojde ke zrušení služby ze strany zákazníka 14 až 30 dnů před započetím čerpání služby je výše storna 70% ze zaplacené služby, v ostatních případech shora neuvedených je výše storna 60% ze zaplacené ceny služby. Bude-li to na straně poskytovatele možné, pokusí se nabídnout zákazníkovi náhradní termín čerpání služby bez storno poplatku.

5.9 Jakékoli výhrady či reklamace ke kvalitě poskytnuté služby (nároky vyplývající z vady poskytnuté služby) musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, jinak nemohou být zohledněny.

5.10 V případě, že provozovatel poskytne v souvislosti se službou zákazníkovi materiály chráněné autorskými právy provozovatele nebo třetích osob, je zákazník oprávněn využít je pouze pro své osobní potřeby v souvislosti s poskytnutou službou.

VI. Výhrady a odpovědnost

6.1 Provozovatel je zejména v souvislosti s nutnou údržbou, zlepšováním nebo opravami webu oprávněn dočasně omezit či zastavit provoz webu či poskytovaných služeb jako celku (popř. jeho některých částí, např. informačních služeb), a to přednostně v době víkendů, pracovního klidu a v noci; takovou skutečnost je povinen, je-li to možné, v dostatečném předstihu zákazníkům oznámit, a to prostřednictvím webu či jiným vhodným způsobem.

6.2 Odpovědnost provozovatele za případnou újmu způsobené porušením povinností při poskytování služby nebo v souvislosti s ním je dána pouze v případech, že ke vzniku újmy dojde v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu na straně provozovatele; rozsah náhrady újmy je omezen v celkovém souhrnu částkou odpovídající celkové ceně služeb uhrazené provozovateli za dobu trvání dané smlouvy.

6.3 Provozovatel neodpovídá za případné výpadky v poskytování služby, způsobené na straně třetích osob, zejména pak dodavatelů služeb nezbytných k poskytování služeb (poskytovatelé hostingu, internetového připojení, dodavatelé elektrické energie apod.), anebo zásahy vyšší moci, jakož i za škody nepředvídatelné či neodvratitelné.

6.4 Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do budovy nebo vykázat z budovy, ve které poskytuje školící a lektorské služby, studenta, u kterého vznikne podezření, že trpí možnými příznaky virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, jiný příznak infekce dýchacích cest, bolesti břicha, svalů apod.). Nedosahuje-li student plnoletosti provozovatel o podezření na onemocnění studenta, bezodkladně informuje jeho zákonného zástupce. Provozovatel a zákazník následně postupují přiměřeně podle čl. 6.3 výše.

VII. Ochrana osobních údajů

7.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen "GDPR"") a právním předpisy České republiky.

7.2 Všechny osobní údaje, které zákazník při spolupráci s provozovatelem uvede, jsou důvěrné a bude tak s nimi zacházeno.

7.3 Zákazníci se mohou podrobně seznámit s druhy zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právními důvody zpracování, délkou zpracování a jejich právy zde (dále jen "informace o zpracování osobních údajů").

VII. Platnost a účinnost

8.1 Tyto Obchodní podmínky se vydávají na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti nabývají dnem jejich vydání.

8.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek bez předchozího upozornění, s tím, že aplikováno je vždy znění těchto Obchodních podmínek účinné ke dni potvrzení konkrétní objednávky.

8.3 Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí právem České republiky. K rozhodování případných sporů mezi provozovatelem a zákazníkem bude vždy příslušný soud České republiky, určený podle sídla provozovatele.


V Praze Satalicích dne ­ 17. 8. 2023